Què oferim?

Articat ofereix els serveis abans esmentats amb l’avantatge de tenir amb els millors preus en honoraris de gestió.

  • Treballem a tots els nivells: nacional, autonòmic, local i internacional.
  • La Cotització, per a l’artista o professional de conceptes relacionats, és més avantatjosa. També a nivell de prestacions. Aquest règim és el que legalment correspon a l’artista o professional de conceptes relacionats, pel seu enquadrament en Seguretat Social.
  • Nosaltres realitzem totes les gestions tant a nivell laboral com administratives. Així es té un un seguiment de control de cobrament de factura, fent el procés ràpid i còmode per a totes les parts que intervenen.
  • Agilitzem i facilitem el procés, evitant desplaçaments i pèrdues de temps, sent el contacte empresa/artista ràpid i fluid.

    ARTICAT TREBALLA PER LA TEVA TRANQUIL·LITAT LABORAL, ECONÒMICA I JURÍDICA